———

#07

———

5 Dòng Kẻ

Cỏ Và Mưa”

Em

Lyrics by Nguyễn Trọng Tạo, song-writing by Giáng Son, vocals by 5 Dòng Kẻ 386 more words