Thông tin người tuổi Quý Dậu

– Năm sinh dương lịch: 1933, 1993
– Năm sinh âm lịch: Quý dậu
– Mệnh Kim
Các nhà … 919 từ nữa