Mật Mã Tây Tạng – Tập 10

“Một khi máu tanh đã làm vấy bẩn bậc thang thánh miếu nơi đó chỉ còn là tòa thành chết không người sống sót” 438 more words