Thẻ » Hoa Hoc

Cách học tốt môn hóa

I/ Lý thuyết

– Muốn học tốt môn hóa học bạn cần nắm vững lí thuyết các khái niệm, các định nghĩa, các định luật hay quy luật đã được quy định trong chương trình. 488 từ nữa

Hoa Hoc

Bảng tuần hoàn hóa học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay bảng tuần hoàn Mendeleev, hay ngắn gọn bảng tuần hoàn, là một phương pháp liệt kê các… 2 306 từ nữa

Hóa Học