Thẻ » Hoa Hoc

Bàn luận về LC-MS (Phần 1)

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Bàn luận về LC-MS (Phần 1) (LC-MS Discussion) (part 1)

Dẫn nhập… 2 318 more words

Hóa Học

Giới hạn phát hiện

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Giới hạn phát hiện (Detection limit-DL)

Thông thường, từ “độ nhạy” được dùng để biểu thị khả năng của một phương pháp phân tích hoặc dụng cụ phân tích khi nói về khả năng phát hiện một lượng rất nhỏ hợp chất. 2 195 more words

Hóa Học

Sắc ký trao đổi ligand

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký trao đổi ligand (Ligand-exchange chromatography)

Vì đây là bài viết trong phần “Nhập môn HPLC” nên vẫn còn sơ sài và không đầy đủ, chỉ mang tính cung cấp thêm thông tin chung chứ không đi sâu vào nguyên lý hoạt động, kể cả nguyên tắc tạo phức.      1 445 more words

Hóa Học

Sắc ký pha thường

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký pha thường (Normal-phase Chromatography)

Ngày nay, sắc ký pha đảo… 1 598 more words

Hóa Học

Sắc ký ái lực

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký ái lực (Affinity chromatography)

Các hợp chất sinh học, như enzyme và cơ chất hoặc kháng nguyên và kháng thể, sở hữu những đặc trưng nhận biết giữa chúng một cách chọn lọc để tạo thành các hợp chất phức. 1 643 more words

Hóa Học