Thẻ » Hoa Hoc

Tác dụng chữa bệnh của hợp chất vô cơ chứa kim loại

Bằng các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật lý của các nguyên tử kim loại như tính phóng xạ, tính thuận từ… người ta có thể phân tích cơ chế tác dụng của các loại thuốc, đặc biệt là vai trò của các nguyên tử kim loại. 1 795 từ nữa

Hóa Học

Hợp chất vô cơ là gì ???

Định Nghĩa

Hợp chất vô cơ là những hợp chất hóa học không có mặt nguyên tử cacbon, ngoại trừ khí CO, khí CO2, acid H2CO3 và các muối cacbonat, hidrocacbonat. 839 từ nữa

Hóa Học

Hóa Hữu cơ

Định Nghĩa: 

Hóa học hữu cơ là nghành hóa học nghiên cứu về hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng. 

Hóa học hữu được chia làm nhiều phân nghành khác nhau (hóa dầu, hóa polime,…) 159 từ nữa

Hóa Học

Cách học tốt môn hóa

I/ Lý thuyết

– Muốn học tốt môn hóa học bạn cần nắm vững lí thuyết các khái niệm, các định nghĩa, các định luật hay quy luật đã được quy định trong chương trình. 488 từ nữa

Hoa Hoc