Thẻ » Hop Dong

THỜI HẠN KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI: PHÁP LUẬT, THỰC TIỄN TÀI PHÁN VÀ CÁC QUAN ĐIỂM

TS. PHAN HUY HỒNG – Đại học Luật TPHCM

Luật Thương mại 2005 (LTM 2005) không còn quy định: “quá thời hạn khiếu nại, bên có quyền lợi bị vi phạm mất quyền khởi kiện tại trọng tài, toà án có thẩm quyền” như khoản 1 Điều 241 Luật Thương mại 1997 (LTM 1997). 7 264 từ nữa

Luật Sư Vũ Thế Hanh

Thử việc có phải đóng bảo hiểm?

Hỏi: Doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trong thời gian thử việc hay không?

Đáp:

Điều 26 và 23 Bộ luật Lao động 2012… 656 từ nữa

Nhân Sự

Trường hợp nào được mua bán ngoại tệ tại Việt nam?

Ở quốc gia nào cũng vậy, việc quản lý, sử dụng ngoại tệ trong nước luôn được chính phủ quan tâm và điều chỉnh với cơ chế đặc thù. 2 416 từ nữa

Luật Sư Vũ Thế Hanh