Thẻ » Dcsvn

Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng dân tộc - một tất yếu lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch. Cứ mỗi lần chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, sự chống phá ấy càng quyết liệt hơn.  4 156 more words

TRANG CHỦ

ĐCSVN: Thực hành dân chủ tự giác, có mục đích

Đảng ta đang tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. 3 104 more words

TRANG CHỦ