Thẻ » Chinh Tri » Page 3

Việt Nam những lần "Lỡ" cơ hội phục hưng...

Tôi biết có chính quyền Quốc Gia Việt Nam ( Liên Hiệp Pháp, Đông Dương ), tôi biết có cụ Trần Văn Hữu làm Thủ Tướng, tôi biết cụ Clement Attlee làm Thủ Tướng Anh Cát Lợi hậu Đệ Nhị Thế Chiến — nhưng tôi mới biết tấm hình này vào trung tuần Tháng Tư, 2020. 1 070 từ nữa

Chính Trị

Bản dịch của Công Hàm 257/HC-2016 Việt+ gửi Liên Hiệp Quốc

Công Hàm 257/HC-2016
PERMANENT MISSION
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
TO THE UNITED NATIONS

866 U.N. Plaza. 4th Floor, Suite 435
New York. N. 1 249 từ nữa

Chính Trị

Băn Khoăn Phiền Muộn

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-4-2020

Một người bạn hưu trí của tôi có thố lộ cùng tôi một nỗi khoăn băn muộn phiền.

Anh thở than rằng đất nước đang trong cơn đại dịch khiến chính phủ lao tâm, người dân lao khổ, thế mà có … 1 520 từ nữa

Đạo Đức

Thứ Bậc Bất Biến Trong Ngôn Ngữ Lãnh Đạo Kiểu Truyền Thống Á Đông Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

22-4-2020

Trước khi vào bài, kính mời quý độc giả nhìn qua biên niên sử sau có liên quan đến “tuyến đầu chống dịch Covid-19”: 1 891 từ nữa

Đạo Đức

Sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền tư sản

Sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền tư sản

Qua mấy chục năm xây dựng và đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (1994), Đảng ta đă xác định nhiệm vụ và phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân. 4 300 từ nữa

Các khía cạnh của quyền lực chính trị

  1. Quyền lực có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối .

Nói tới quyền lực là nói tới khả năng áp đặt ý chí của chủ thể này lên chủ thể  khác, buộc chủ thể đó phục tùng ý chí của mình. 3 242 từ nữa