Thẻ » Bùi Tín

Khi cây cổ thụ bị trốc rễ

Bùi Tín

Cây cổ thụ lớn nhất thế giới, Trung Quốc, có số dân đông nhất thế giới, đang bước vào thời kỳ cáo chung, thời kỳ rẫy chết, không có gì có thể cứu vãn khỏi số Trời đã định vậy. 1 560 more words

Bình Luận

Giác ngộ

Bùi Tín
(Gửi các đảng viên CS, các đồng chí cũ)
Tôi từng ở trong Đảng CS từ tuổi 20, ở trong Đảng 44 năm, 65 tuổi mới thoát Đảng, trở thành người tự do 25 năm nay. 3 994 more words

Bình Luận

We 'lost' the war ... 40 years ago

In a couple of days, many Americans are going to look back four decades at the end of a chapter that turned terribly tragic, not just for the United States, but also for an ally with whom we fought side by side for seemingly forever. 375 more words