Thẻ » Bên Thắng Cuộc

Why I write - Preface to "Bên thắng cuộc" (The Winning Side)

Huy Đức

translated from the Vietnamese by Phạm Vũ Lửa Hạ

The war that ended on April 30, 1975 brought one side to power. I began my research for this book in the late 1980s and spent three years and four months – between August 2009 and December 2012 – completing the draft. 1 538 more words

Làm Quan

05. Biết một nửa còn hơn không

Biết một nửa còn hơn không

CHỦ NHẬT, NGÀY 20 THÁNG MỘT NĂM 2013

Biết một nửa còn hơn không
Mấy ngày qua, ta hay gặp câu triết lý về bánh mì và sự thật trong bài viết của các “dư luận viên” xung quanh tác phẩm Bên thắng cuộc. 938 more words

Việt Nam

Mục lục & Mấy lời của tác giả (Quyển 1 & 2)

Bên Thắng Cuộc

Huy Đức

Mục lục
Mấy lời của tác giả (Quyển 1: Giải Phóng)
Lời cám ơn

Phần I: (Giải Phóng) Miền Nam… 9 287 more words

Tài Liệu

ĐỌC BÊN THẮNG CUỘC - QUYỀN BÍNH

Suy nghĩ của Một Cây Sậy: Nhân đọc Quyền Bính của Huy Đức và bài Đừng để quá muộn của Minh Diện dưới đây, thấy rằng mối hiểm họa quả là không đến trong một sớm chiều mà mầm họa đã có từ 30 – 40 năm trước. 2 716 more words

Đọc Sách

Bên Thắng Cuộc phần hai - Quyền Bính

Tôi phải chờ đợi một khoảng thời gian mới đọc được phần thứ hai cuốn sách. Phần này có tựa là Quyền bính. Như vậy cuốn sách mang tên “Bên Thắng Cuộc” gồm hai phần chính, phần đầu ghi chép về các hoạt động nhằm chiếm cứ miền nam Việt-Nam bằng vũ lực, nhằm “giải phóng” phần đất mà đàng Cộng sản cho là bị đô hộ bởi thế lực chính trị “phản động” với sự giúp đỡ cả nhân lực lẫn vật lực của Hoa-Kỳ và đồng minh, sau đó là cách thế họ tiếp thu và quản lý miền đất mới; phần thứ hai, ghi chép việc sử dụng “quyền bính” nhân danh lý tưởng Cộng sản hầu đưa miền nam Việt-Nam “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” lên chủ nghĩa xã hội. 2 548 more words

Đặng Đình Túy