2.Nước Việt Nam sẽ tiệt nòi thoát Tàu Cộng. Hãy cắt lưỡi tôi đi, nếu tôi nói không đúng.3.Người Việt Nam hãy thoát khỏi tư duy của chó.4… 5 808 từ nữa