Thẻ » Hoa Hoc

Tổng hợp hữu cơ (P2)

II. THIẾT KẾ CÁC BƯỚC TỔNG HỢP HỮU CƠ

  • Các bài tập về tổng hợp hữu cơ luôn yêu cầu một dãy các phản ứng để thu được hợp chất đích (
  • 1 282 more words
Hóa Học Hữu Cơ

Tổng hợp hữu cơ (P1)

Bài giảng của PGS-TS Nguyễn Văn Đậu

Khoa hóa học – Trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội

Hóa Học Hữu Cơ

SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO – NHỮNG MẸO VẶT HỮU ÍCH (PHẦN 6- tiếp theo)

Peak kéo đuôi – tiếp theo.

Như đã trình bày ở phần hôm qua, chúng ta biết được rằng vấn đề peak kéo đuôi trong HPLC có thể do nhóm silanol có trong cột gây ra. 976 more words

Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao

Một số vấn đề về cacbocation

1. Giới thiệu về cacbocation

Cacbocation đã được xác định là một tiểu phân trung gian có đời sống ngắn được hình thành trong các phản ứng hữu cơ. 440 more words

Hóa Học Hữu Cơ

Phản ứng cộng Michael

Phản ứng xảy ra khi ion enolat phản ứng với hợp chất alpha, beta cacbonyl không no theo cơ chế như sau. Phản ứng như vậy được gọi là phản ứng cộng Michael: 68 more words

Hóa Học Hữu Cơ

Phản ứng ngưng tụ Claisen

Este cũng như andehit và xeton cũng đều có khả năng chuyển thành dạng enol, nhưng khi nồng độ este trong dung dịch qúa cao thì sẽ dẫn đến việc enolat mới sinh ra tấn công vào nhóm C = O của este theo một cơ chế tương tự như andol hóa để tạo thành một trạng thái chuyển tiếp tứ diện, sau đó dẫn đến sự tách loại anion etoxit để hình thành sản phẩm ngưng tụ. 375 more words

Hóa Học Hữu Cơ

Phản ứng Andol hóa

Như chúng ta đã biết thì andehit và xeton nằm cân bằng với dạng enol của nó trong dung dịch. Nhưng nếu nồng độ hợp chất cabonyl trong dung dịch là khác lớn thì enol có thể đóng vai trò như là tác nhân nucleophin tấn công AN vào nhóm C = O của hợp chất cacbonyl bất kỳ trong dung dịch (kể cả chính nó). 373 more words

Hóa Học Hữu Cơ