• Không bao giờ sợ phải bắt đầu.
  • Tôi sẽ không viết hai lần cùng một đoạn mã giống nhau.
  • Khi phát triển phần mềm, hãy nghĩ đến tương lai.
  • 225 more words