Thẻ » Dang Cong San Viet Nam

Kính gửi:

1/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

2/ Nhân dân và chính phủ các quốc gia trên thế giới. 2 888 more words

Lê Thăng Long

Kính gửi: Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!

Vừa qua sau một số bài viết tôi có gọi ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là “thằng” và có lời nói nặng đối với ông ấy. 604 more words

Lê Thăng Long

Kính gửi:

1/ Toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!

2/ Toàn bộ đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam! 1 908 more words

Lê Thăng Long

Kính gửi : Anh Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam!

Bức thư này em xin phổ biến công khai rộng rãi cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế biết. 1 224 more words

Lê Thăng Long

Kính gửi : Anh Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam!

Bức thư này em xin phổ biến công khai rộng rãi cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế biết. 1 129 more words

Lê Thăng Long

Kính gửi : Anh Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam!

Bức thư này em xin phổ biến công khai rộng rãi cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế biết. 1 057 more words

Lê Thăng Long

Kính gửi : Anh Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam!

Bức thư này được công bố, giới thiệu công khai rộng rãi cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế biết. 876 more words

Lê Thăng Long